300 лева помощ заради АЧС

Областният управител Ирена Соколова, съгласно постъпило писмо от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, информира за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция.
Същите се изразяват в извършването на доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони, вследствие на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.
До 26 август 2019 г. е крайният срок за представяне на протоколите за санитарно прочистване на дворовете в населените места във връзка със регистрирани случаи на АЧС.
Соколова уточнява, че подпомагането, в размер на 300 лв. на ферма тип „лично стопанство” в санитарните зони, ще се предоставя само и единствено за дейности по дезинфекциране. Санитарните зони включват обектите тип „заден двор” в 20-километровата зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населените места, представляващи висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването с решение на Областната епизоотична комисия (ОЕК).
Допустими, да получат помощта, са собственици отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство”, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Те трябва да бъдат включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, предоставен в ОЕК и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.
В писмото на МЗХГ, е посочено още, че условие за предоставяне на помощта се извършва с подаването на заявление по образец. В него съответния стопанин декларира, че е извършил доброволно клане, както и последващите дейности – почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и; на закупени консумативи за извършване на дезинфекция.
Отглеждащият заявява също така, че няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му. Заявлението се подава в кметството на населеното място.
Изплащането на еднократната помощ се извършва в Областната дирекция по безопасност на храните в областта, в която се намира съответното населено място, след предоставянето на следния реквизит от документи от кмет/кметски наместник:
1.      Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, предоставен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на община, трябва да съдържа следните данни: община, населено място, име на собственика, регистрационен номер на обекта, заклани прасета за угояване (до 5 бр.).
2.      Заявление на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол (1 брой).