Градски вести Перник

Два района рискови за наводнения

Два района в Пернишка област са застрашени от наводнения. Като среден се оценява рискът в община Земен, където преминават реките Струма и Треклянска. С висок теоретичен риск са Перник, Батановци, селата Студена и Драгичево. Информацията беше изнесена на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. С цел превенция на наводненията са планирани 15 мерки в община Перник и 25 в община Земен.

На заседанието бе съобщено също, че рискът от възникване на горски пожари в областта е оценен като среден и 70% от заложените противопожарни мероприятия са изпълнени.
Заседанието бе ръководено от областния управител Ирена Соколова и в него взеха участие взеха участие директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, кметовете на общини, ръководители на териториални звена, представители на доброволни формирования и др.

„Целта на заседанието беше разработване на нов план за защита от бедствия в област Перник. За подготовката по изготвянето на документа се извършиха действия съгласно Националния план и предложената структура за разработване на Областен план. На база на това създадаваме четири работни групи – една основна, която да разработи цялостната структура на плана и три, които да изготвят преките мерки към него – при наводнения, земетресения, ядрена (радиационна) авария. Смятам, че е от първостепенна важност да се създаде институционалната рамка и координацията между по-широк кръг от участници в процеса на организиране на превантивни дейности, които биха намалили в голяма степен риска от бедствия и аварии на територията на област Перник“, каза Соколова.
На срещата представители на «Геозащита» ЕООД Перник, Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» и РДГ Кюстендил докладваха за картографираните рискове от бедствия. Представено беше и актуалното състояние на доброволните формирования на територията на областта и перспективите за тяхното развитие.
Сред задачите на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия са анализиране и оценка на обстановката при бедствия, взимане на решения относно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, информиране на населението и предприемане на адекватни и своевременни действия действия.