Община Перник дава 3 милиона собствени средства за нов, по-бърз и удобен градски транспорт

На 17 октомври 2018 година от 11 часа в Заседателната зала на община Перник ще се проведе начална пресконференция по проект  „Интегриран градски транспорт на град Перник” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020″. 

Проектът е започнал на 15 май 2018 г. с подписване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 24 месеца –  до 15 май 2020 г.

Проектът се осъществява по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Общата стойност на проекта е 9 524 495,00 лв., в т.ч.:

Стойност на БФП: 6 556 680,00 лв.
Финансиране от ЕС чрез ЕФРР 5 573 178,00 лв.
Национално съфинансиране:    983 502,00 лв.
Собствен принос: 2 967 815,00 лв.
Главната цел на проекта е изграждане на устойчива транспортна система за град Перник, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите форми и средства на придвижване в градската среда.

Специфичните цели са: подобряване качеството на транспортното обслужване в гр. Перник, а именно:

повишаване на сигурността и надеждността на транспортната услуга;
намаляване времето за пробег по маршрутите – създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия;
по добър комфорт на пътниците – повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт;
осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.
въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт.
Дейностите по проекта включват обновяване на подвижния състав на четири основни линии на градския транспорт № 10,15,17 и 20 чрез закупуване на 15 нови автобуса на природен газ, изграждане на газозарядна станция и ремонт на депо, въвеждане на система за контрол на обществения градски транспорт, поставяне на 70 бр. информационни табла по спирките на градския транспорт, въвеждане на електронна система за таксуване в превозните средства на градския транспорт.

Очакваните резултати са:

Въвеждане на система за контрол на обществения градски транспорт;
Информационни електронни табла на спирките;
Електронна система за таксуване;
Доставка на нов подвижен състав – 15 бр. автобуси на компресиран природен газ, отговарящ на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на алтернативни енергийни източници;
Изграждане на газозарядна станция и ремонт на депо за подвижния състав.