Какво значи името на Перник? 
06.26.2009 06:09 - 80 години Перник
Руми Борисова
Какво значи името на Перник? Прието е за безспорен отговор на този въпрос да се смята становището на археолога Васил Миков, според когото названието на селището е дошло от името на върховното славянско езическо божество Перун, към което е прибавена типичната старобългарска наставка “ик”. Това е най-масовото обяснение, което и децата в Перник възприемат като най-достоверно. Има и едно народно предание, че името е дошло заради многото сини перуники (цветето ибис), покривали хълма на крепостта.
Според изследователите първият писмен документ, в който се споменава селището с името “ Перник” е “Безименната легенда за Св. Иван Рилски” от 9 век. От новото време известни и по-популярни са две статии, които се отнасят до произхода и значението на името на град Перник. Едната е на проф. Иван Дуйчев - „Средновековно сведение за въглищата в Перник” и е публикувана във в-к Отечествен фронт - бр. 8889 от 14 май 1973г.
Другата е на известния български езиковед проф. Борис Симеонов, специалист по ономастика. Тя беше публикувана и в празничния брой на в-к Пернишки радетел от 22 септември 2007г.


Проф. Дуйчев смята, че тъкмо от името Перник – засведетелствано в Безименото народно житие на св. Йоан Рилски, може да се направят изводи за най-древното минало на Перник, от което време няма изрични писмени свидетелства. Той споделя мнението, че името Перник е представлявало само едно българо-славянско изменение на първична гръцка форма Петърник, което трябва да означава приблизително „каменисто място”. Но и според него много по-правдоподобно, ако не и напълно доказано, е предположението че това селищно име произхожда от името на славянското божество Перун.
Тълкуванията на името „Перник” на проф. Борис Симеонов са значително по-обширни и различни. Според него хипотезата за „Петърник” е по-слаба, защото от това по-трудно ще произлезе Перник.
Той обаче подлага на сериозно съмнение и хипотезата селищното название да произлиза от Перун, като прилага чисто езиковедски доводи. Името Перун е било твърде познато и употребявано от народа и до наши дни, сочи той като обяснява, че са известни стотици названия от типа Перун, Перуна, Перуню, Перинград. Според него не е било нужно от добре познато по структура и значение име да се получава друго с не съвсем ясен смисъл – от Перунник да стане Перуник и Перник.
„Коренът „пер” може да се свърже с глагола пера и тогава Перник ще означава: а/ място където се пере.... б/ ... съд, в който се пере”, пише проф. Симеонов. Думата „перник” е название на кръгъл съд, в който обикновено се пере току-що остригана вълна. Този съд се е използвал в миналото и като мярка за добито жито (крина) и тогава получава и названието „мерник”. Така се е наричал и съд, в който са били събирани перата и пухът от закланите птици.
Той посочва и друго значение на корена „пер” – круша, ябълка, като припомня, че думата пер е запазена само в производната перша. Езиковедът обяснява, че наставката –ник се добавя към имена, за да означи местонахождението на даден предмет или растение. Примерите, които посочва са повече от показателни – Брезник, Сливник, Дъбник, Расник и др. Така че, мнението на проф. Борис Симеонов е че Перник е старо славянско или славянско-тракийско название и означава „място при скалите, използвано за пране”, „съд за пране и за пера” или „място, където е имало много круши”.
Според проф. Симеонов докато не се открият нови доказателства, цитираните тези ще бъдат еднакво възможни и вероятни, тъй като те имат еднакви доказателства и паралели сред думите и имената в нашия език.

Коментари

Добавяне на коментар
Коментарите не са разрешени за тази статия.