Общественият съвет при областния – без хонорари

Въртят членовете на ротация, ако са повече от 45
арх. Михаил Михайлов Общественият съвет, който ще функционира като консултативен орган към областния управител ще работи безвъзмездно. Той няма да има самостоятелен бюджет и членовете му, външни експерти и специалисти, привлечени в дейността му ще осъществяват дейността си на обществени начала и няма да получават възнаграждение. Това е записано в проекта за правилник, който вече е качен на сайта на областната администрация.
Помощният орган ще има съвещателни функции, а сред целите му е да инициира конкретни решения в обществения живот на област Перник, да дава мнения при определяне на приоритети в културно, икономическо и социално отношение, както и мнения и становища, които Областният управител да представи на МС или обществените съвети на отрасловите министерства.
Общественият съвет ще служи като постоянна форма на диалог между местната общественост и Областния управител при провеждане на регионалната политика. Той ще се състои най- малко от 20 членове и най- много от 45, като при заявено желание за участие на повече от максисума членове, губернаторът със заповед ще определя на ротационен принцип подалите заявление лица.
Членовете на Обществения съвет от гражданската квота ще имат мандат от една година, като първият състав ще работи до 1 отомври 2014г. За всяка следваща година те ще се определят наново- на база на подадени заявления в срок до 25 септември на съответната година.
Членове от гражданската квота могат да бъдат представители на различни браншови и обществени и неправителствени организации, медии, видни общественици, почетни граждани. От държавната квота в Общественият съвет влизат Областният управител на област Перник, който ще бъде и председател на съвета, заместник областните управители и главният секретар на област Перник. В ръководството на съвета гражданското общество ще бъде представено с един секретар.