Община Перник ще купува 15 нови автобуса на природен газ

15 нови автобуса на природен газ ще возят перничани по четири основни линии на градския транспорт с номера 10,15,17 и 20. Колите ще бъдат с климатици, ще са пригодени за трудноподвижни хора и ще отговарят на стандартите Евро 6. Автобусите ще се движат по четири от най- натоварените линии в града.

Обновяването на автопарка е по проект за интегриран градски транспорт, а финансирането е по линия на Оперативна програма „Региони в растеж”. Общата стойност на проекта е 9 524 495,00 лв., а собственият принос на община Перник възлиза на 2 967 815,00 лв. Ръководител на проекта е зам.-кметът Денислав Захариев, а координатор е Тинка Петрова.
Проектът се осъществява по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник.
В рамките на проекта ще бъде изградена нова газозарядна станция и ще бъде ремонтирано бившото тролейбусно депо. Предвижда се също да бъдат монтирани 70 електронни информационни табла на спирките на обществения градски транспорт, да бъде въведена система за контрол на обществения транспорт и електронна система за таксуване на пътниците. Проектът трябва да приключи на 15 май 2020 г. С него се цели да се повиши сигурността и надеждността на обществения превоз, да се повиши ефективността му и не на последно място да се гарантира по-добър комфорт на пътниците.