Одобриха проект на Хидрострой за кариера над Студена

Кариера в СтуденаВисшият екологичен експертен съвет (ВЕЕС) при Министерството на околната среда и водите, ръководен от зам. министър Евдокия Манева, одобри вчера  доклад за кариера в Голо бърдо над пернишкото село Студена на фирма „Хидрострой- Студена” ООД.
С Решение №529/12.08.2008 г. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити от находище „Студена“, участък „Хидрострой І“ на „Хидрострой“ – ООД, с определен срок на концесията 25 години и концесионна площ в размер на 995 979 м2.
С Решение № 784/11.12.2008 г. Министерски съвет прехвърля изцяло правата и задълженията по предоставена концесия за добив на доломити от находище „Студена“, участък „Хидрострой I“ на фирма „Хидрострой – Студена“ ООД. Участък „Хидрострой I“ включва два контура: „контур 1“ с площ 568 дка и „контур 2“ с площ 429 дка. Възложителят „Хидрострой – Студена“ ООД е представил информация и изготвил цялостен работен проект, в който е предвиден добив само в „контур 1“ (площ „Габеро“) на участък „Хидрострой I“, находище „Студена“ в количество от 300 000 куб. м.
Граждански сдружения  обвиниха инвеститора в лоша бизнес практика, недопускане до контрол на служители на РИОСВ и Изпълнителна агенция по околна среда, работа с регистрирани за незаконен добив подизпълнители, неспазване на правилата за безопасен труд, нарушения на природната среда и застрашаващи здравето на населението. Като резултат от реализирането на новата кариера бяха посочени опасността от компрометиране на вододайната зона, риск за пропукване на язовирната стена на яз. Студена при взривовете за разкривка, унищожаването на местообитания на растения и диви животни, непоносим шум и прахови частици, вредни за хората и животните.
Проектът обаче беше подкрепен от Сдружение за дивата природа „Балкани“ с председател Андрей Ковачев, като се одобрява и оценката за съгласуване с биоразнообразието.
Въпреки категоричната препоръка на националния омбудсман от преди 3 години да се направи комплексна оценка за въздействие на околната среда от всички кариери в землището над село Студена, това до момента не е направено. Продължава дълбаенето на планината и вредата за хората и животните е безспорна.  С промяна в закона за концесиите се създава единен орган за управление към МИЕТ.