Осъдиха перничанин за далавери с ДДС

Осъдителна присъда за данъчно престъпление спрямо управител на фирма в гр. Перник. На  22.11.2018 г. Софийска апелативна прокуратура постигна осъдителна присъда спрямо Р.К. за извършено от него данъчно престъпление.  Той е бил обвинен от Окръжна прокуратура – Перник за това, че като представляващ и управляващ дружеството „Р.“ ООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. В периода от м. април 2007 г. до м. февруари 2011 г. в подаваните от него справки-декларации към НАП били декларирани неверни данни. При воденето на счетоводството и при представяне на информация пред органите по приходите, от страна на управляваната от подсъдимия К. фирма, били използвани документи с невярно съдържание, както и неистински такива. По този начин бил приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 712 948,85 лева.

Търговската дейност на управляваното от подсъдимия дружество е била товарен автомобилен транспорт и строителна дейност. За извършваните облагаеми доставки се водили дневници за покупки и продажби. Всички необходими документи били подавани по електронен път и подписвани с електронен подпис, като счетоводството на фирмата се водело от счетоводна къща „С.“ ЕООД.

През 2011 г. на „Р“ ООД била извършена данъчна ревизия, като от страна на дружеството били предоставени изискваните документи и счетоводна информация.

Въз основа на съставен ревизионен доклад и издаден акт, данъчният орган не е признал правото на данъчен кредит по извършени покупки за тридесет и девет периода от м. март 2007 г. до м. януари 2011 г. Общият размер на възникналите данъчни задължения от извършени облагаеми доставки (продажби) на дружеството „Р.“ ООД е в размер на 850 776,70 лева. Размерът на начисления от дружеството като дължим данък добавена стойност по извършените доставки, след упражняване правото на данъчен кредит, е 12 399,23 лева.

В хода на разследването е било установено, че всички представени фактури (157 броя) представляват документи с невярно съдържание, които не отразяват реално осъществени доставки. Освен това те са и неистински документи, тъй като е установено, че същите не са подписани от лицата, от които е посочено, че изхождат. Това обстоятелство е било установено по безспорен начин посредством графически експертизи.

От заключението на изготвената икономическа експертиза, както и от констатациите в ревизионния акт на ТД на НАП – София се установява, че на адресите, посочени като седалище, не са били открити управители или представители на дружествата.

Въпросните фактури са били издадени от името на 34 дружества или еднолични търговци. Всеки един от тях е категоричен, че не познава подсъдимия Р.К. и никога не е сключвал договори с него. За десет от фирмите е установено,че са реално действащи с предмет на дейност, нямащ нищо общо със строителството.

Софийският апелативен съд отмени първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Перник, с която подсъдимият Р.К. е бил признат за невинен, като му наложи наказание от три години „Лишаване от свобода“ с петгодишен изпитателен срок и конфискация на девет имота, собственост на подсъдимия.

Присъдата подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.