Пак имаше обсъждане за поскъпване на административните услуги

Обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси, цени на услугите на територията на Община Перник се проведе в Двореца на културата. В него взеха участие зам.-кметовете Денислав Захариев и Севделина Ковачева, секретарят Радослава Манова, председателят на Общинския съвет Иво Савов, както и директорът на Дирекция „Местни приходи и такси” Ивета Боянова и служители на общината.
„След решение на Върховния административен съд Наредбата, която приехме като общинска администрация, за да могат да се осъвременят цените на таксите и услугите на територията на Община Перник беше отменена , което наложи общинската администрация да изготви проект за корекции върху действащата Наредба от 2011 г.“, конкретизира в началото на срещата зам.-кметът Денислав Захариев.
Общината не е виновна за увеличаването на цените на услугите в детските градини, подчерта той.
„В момента се води дебат в социалните мрежи за повишаване на таксите в детските заведения, но това повишаване идва от обстоятелствата , че наредбата, която ние предложихме намали цената на услугите, но за съжаление се върнахме към старата наредба, където сумата е по-голяма“, обясни Захариев.
Причини, които налагат приемането Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Перник, бяха подробно разяснени от Ивета Боянова. Ето и мотивите:
Община Перник предоставя на гражданите и организациите, различни по своето естество и същност услуги. Част от услугите са нормативно вменени за изпълнение на Общините, като за предоставянето им съгласно чл.6, ал.1 от ЗМДТ се събират такси.
До приемането на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Перник, която е отменена с Решение № 399 от 22.12.2016г., постановено по адм. дело № 352 по описа за 2016г. на ПкАС, влязло в сила на 12.04.2018г., потвърдено с Решение № 4738 от 12.04.2018г., постановено по КАД № 1703 по описа за 2017г. на ВАС на Република България, Трето отделение, както и до настоящия момент не е извършвана актуализация нито на предоставяните от общината услуги, нито на размера на таксите за тях.
Общинската администрация извърши анализ на таксите на предлаганите услуги от Община Перник и тяхната реална стойност към настоящия момент, при съблюдаване на изискванията на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ, Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Перник е била приета с решение № 42/20.12.2011 г. на Общински съвет – Перник, като са отчетени обстоятелствата, че оттогава до сега многократно е нараснал размерът на минималната работна заплата за страната, съответно са се увеличили и брутните заплати на служителите в общинската администрация, както и разходите за материали и консумативи. Цените на таксите и услугите определени с наредбата са били съобразени с размера на минималната работна заплата, размера на брутната заплата на служителите, ангажирани в процеса по предоставяне на административните услуги, цените на материалите и консумативите към 2011г.
Предвид динамиката и разширяването на обема на предлаганите от Община Перник услуги е необходимо да се регламентира нормативно предлагането на нови услуги и събирането на нови такси.
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър. Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация. Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни. За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.
Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Община Перник има задължението постепенно да уеднакви наименованията на административните услуги, които предоставя, с тези, регламентирани в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).
По този начин, общинска администрация извършва вътрешен контрол по спазването на чл. 7 от ЗМДТ, като при установяване на такси, чиито размер вече не е в съответствие с изискването на законовия регламент по чл. 7 от ЗМДТ, следва да инициира необходимите промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Перник.
Анализът на действащите такси бе извършен въз основа на изработена методика, приложение към мотивите, за определянето на таксите при спазване на принципите, залегнали в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, следва да водят до възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. Съобразиха се утвърдените правила в ПМС № 1 от 2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им.
При прилагането на така създадената методика са разработени финансови обосновки на всички услуги, за които Община Перник събира такси. Финансовите обосновки, приложения към настоящите мотиви, обосновават предложените цени на таксите или съответстват на реалните разходи за предоставяне на услугата, или са по-големи, но са социално неприемливи или към момента са по-ниски, но с въвеждането, се завишава и разхода за предоставянето им.
От друга страна, при подготовка на проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на община Перник, се съпоставиха възможността за подобряване качеството на услугата и постигане на баланс при разпределението на финансовата тежест между Общината и гражданите, ползватели на услугата, при спазване изискванията на чл. 7 и 8 от ЗМДТ. Също така, настоящият проект отчита социално-икономическата необходимост от предоставянето на услугите от детските градини и възможността за тяхното ползване от всички граждани.