Пернишката болница с шанс за европейско финансиране

болницаПернишката болница е с шанс да получи европейско финансиране. Това става възможно с одобреното от Правителството вчера изменение в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ. С Концепцията към лечебни заведения, доказали, че са с потенциал да запазят своята финансова стабилност и да гарантират както ефективност при използване на обществените ресурси, така и съответствие с критериите за качествена медицинска помощ, се насочват средства по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Приетите изменения създават възможност повече лечебни заведения, които покриват заложените в Концепцията критерии, да кандидатстват за финансиране по програмата.

Допълнително включените лечебни заведения, сред които е и МБАЛ «Рахила Ангелова» са общо 17. Сред тях са три университетски болници, Майчин дом и 13 областни болници. Очакваните резултати са свързани с подобряване ранната диагностика на онкологичните заболявания. Това ще допринесе за предотвратяване развитието, повишаване преживяемостта и по-благоприятна прогноза при онкологични заболявания и до подобряване на здравните индикатори.