Започва саниране на сградата на община Перник

Символична първа копка ще се направи на 8 май 2018 година от 14 часа като начало на проект за саниране на сградата на община Перник и областната администрация. Преди това от 13 часа в Заседателната зала на община Перник ще се състои Начална пресконференция по проект № BG16RFOP001-1.018-0005-C01 „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на община Перник и Областна администрация“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел е увеличаване на експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.